Głównej zawartości

 

Witamy na stronie internetowej Projektu 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Michałów”

 

Gmina Michałów realizuje  projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Michałów”  dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014  realizowanego w ramach umowy nr 484/2014/Wn13/OA-tr-04/D z dnia 12.08.2014r zawartej pomiędzy Gmina Michałów a Ministrem Środowiska pełniącym funkcję Operatora Programu  dla Programu PL04 „Oszczędzanie i promowanie odnawialnych źródeł energii „ w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej czterech budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałów poprzez termomodernizację Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Węchadłowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Górach, Zespołu Placówek Oświatowych w Sędowicach.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa zarządzania energią, podniesienie efektywności systemu grzewczego, zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz zmniejszenie start ciepła w budynkach szkolnych.

 

Osiągnięte zostaną  następujące rezultaty projektu.

- zwiększenie liczby termomodernizowaniach budynków użyteczności publicznej

- zwiększenie liczby wymienionych/zmodernizowanych źródeł ciepła

- zwiększenie liczby zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych

- zwiększenie mocy zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych

 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia

- poprawy efektywności energetycznej budynków

- wzrost energii ze źródeł odnawialnych

 

Szacowany  całkowity koszt projektu 1 646 381,00 zł

Koszty kwalifikowane projektu 1 634 605,00 zł

Poziom dofinasowania 80% kosztów kwalifikowanych  1 307 684,00 zł

 

Okres realizacji projektu 08.05.2014r – 30.04.2016r