Głównej zawartości

W grudniu 2015r Gmina Michałów kończy projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Michałów”

Projekt  w 80% dofinansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014  realizowany w ramach umowy zawartej pomiędzy Gmina Michałów a Ministrem Środowiska pełniącym funkcję Operatora Programu  dla Programu PL04 „Oszczędzanie i promowanie odnawialnych źródeł energii „ w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. EEAG1
Koszt projektu 1 646 381,00 zł

Koszty kwalifikowane projektu 1 634 605,00 zł

Poziom dofinasowania 80% kosztów kwalifikowanych  1 307 684,00 zł

 

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej czterech budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałów poprzez termomodernizację Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Węchadłowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Górach, Zespołu Placówek Oświatowych w Sędowicach.

Celem bezpośrednim „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Michałów” była poprawa zarządzania energią, podniesienie efektywności systemu grzewczego, zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz zmniejszenie start ciepła w budynkach szkolnych. Została ograniczona emisja CO2 w wysokości 636,68 Mg/rok oraz wzrosła produkcja energii ze źródeł odnawialnych o 805,61 MWh/rok. Realizacja projektu była w latach 2014 i 2015.

Zły techniczny budynków (4szkół) oraz potrzeba racjonalizacji zużycia energii były głównymi przesłankami realizacji przedmiotowej inwestycji.

W wyniku realizacji inwestycji osiągnięto następujące rezultaty projektu.

- zwiększenie liczby termomodernizowaniach budynków użyteczności publicznej – 4 szt.

- zwiększenie liczby wymienionych/zmodernizowanych źródeł ciepła – 4 szt.

- zwiększenie liczby zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych – 4 szt.

- zwiększenie mocy zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych -  0,346MW

 

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia

- poprawy efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie budynków 4 szkół ( ocieplenie przegród budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)

- wzrost energii ze źródeł odnawialnych poprzez wymianę pieców opalanych węglem i olejem na  piece na biomasę opalane pelletem  w  ZPO Michałów, Węchadłów, Góry, Sędowice oraz modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Michałowie, Górach i Sędowicach. Nad realizacją inwestycji czuwał inspektor nadzoru.

 

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

Dodatkowych szczegółowych informacji na temat Mechanizmu Finansowego EOG mogą Państwo dowiedzieć się ze stron internetowych:

Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej gminy Michałów www.michalow.plwww.termo.michalow.pl,

Artykuł został opracowany w ramach promocji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Michałów” i jest współfinasowany ze  środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 

 Do pobrania: